فصل برق و رعد،
فصل بارانی،
در هوای سرد و اَبرآمیز...

فصل چای و شعر،
فصل دلتنگی،
من و آواز های اشک آمیز..

فصل زرد و سرخ،
فصل پر رنگی،
 قابی از نقش های رنگ آمیز...

فصل برگ و باد،
فصل عریانی،
کوچه پس کوچه های سحرآمیز...

فصل بی برگیست فصل من،
"پادشاه فصل ها پاییز..."

عمادالدین یوسفی "بی برگ"| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |