بسپاریم بر سنگ مزارمان تاریخ بنگارند؛ تاریخ بر سنگ مزارمان، مهر افتخاریست تا آیندگان بدانند، ما همانهایی بودیم که جهان را با دستهای خالی به دست گرفتند و بی عرضگانی از همین دیار، که بینش شان به وسعت بینی شان بود، در همین برهه از تاریخ فقط نشستند و شماتت کردند و آب بر آسیاب عدو ریختند..

.................... 

بندیر یوسف| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |