«سلام»

«چه گویم در باره ی کسی که :
دوستانش از بیمی که داشتند و دشمنانش از حسدی که در دل می پروراندند
فضایل او را پنهان کردند و با این همه، شهرت فضیلتش، جهان را فرا گرفت.»
«خلیل ابن احمد نحوی»

و عزیزان این را باید بدانند جهانیان که :
در مکتب انسانیت و کمال،جانشین فردی کامل، جز انسانی کامل نتواند بود.| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |