شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
نتيجه رو به ما هم بگيد..
دانلود نکرديم
ممنون / پس احتمالا طرح مال يکي از فاميلامونه..
تابلو بود..نه؟
امان از ناشي گري هاي امروزي در تبليغات...مردم براي تبليغ به چه کارايي که دست نمي زنن..
ايمان
عالي بود ..دست مريزاد
ساعت ویکتوریا
شاهد |بندير|
0 امتیاز
0 برگزیده
1385 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top