باسمه تعالی

نحوه برخورد با خلاقیت و ابتکار در زمان ظاغوت.
چند روز پیش، خدمت یکی از اعزه به نام  محمد علی زارع بودم که جانباز و بسیجی هستند و خاطرات جالبی از زمان شاه دارند.
ایشون می گفت: هفت هشت ماه قبل از انقلاب بود که ماشین پیکان برادرم معلق زد و سقفش داغون شد. از اونجایی که سقف قابل تعمیر  نبود، سقف ماشین رو جدا کردیم و فقط  قاب و جام جلوی ماشین رو باقی گذاشتیم و در واقع یک پیکان کوپه درست کردیم.
یک روز که با چند تا از دوستان با پیکان کوپه بیرون رفته بودیم، مامور شهربانی ماشین رو متوقف کرد و با این توجیه که ماشین بدون سقف فقط مخصوص اعلی حضرته، قصد بازداشت ما رو داشت که با وساطت یکی از آشناها که اونجا برو بیایی داشت آزاد شدیم.| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |